நாள் என் செய்யும்

நாள் என் செய்யும் வினை தான் என்செயும் எனைநாடி வந்த

கோள்என் செயும்கொடுங் கூற்றென் செயும்குமரேசர் இரு

தாளும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் சண்முகமும் 

தோளும் கடம்பும் எனக்குமுன்னே வந்து தோன்றிடினே.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s