சான்மலி தீவு (ஆஸ்திரேலியா)

சான்மலி தீவு (ஆஸ்திரேலியா):
இது சப்த தீவுகளில் ஒன்று. சுரா சமுத்திரத்தில் இது உள்ளது.இங்கு முள் இலவ மரங்கள் அதிகமாக உள்ளதால் இதற்கு சான்மலி என்று பெயர் வந்ததாம்.
இங்கு ஏழு மலைகளும் உள்ளன. அவை, குமுதம், உன்னதம், பலாஹம், துரோணம், கங்கம், மகிஷம், ககுத்துமான் என ஏழு மலைகள் உள்ளன.
இங்குள்ள நதிகளும் ஏழு. அவை, யோனி, தோயை, விதிருஷ்ணை, சந்திரை, சுக்கிலை, விமோசினி, நிவர்த்தி என்னும் ஏழு நதிகள்.
அங்கு வசிப்பவர்கள் நிறத்தினால் நான்கு வகைப்படுவர். அவர்களை கபிலர், அருணர், பீதர், கிருஷ்ணர் என நான்கு வகையாக பிரிப்பர்.
அவர்கள் கடவுளை வாயு பகவானிடம் தியானித்து அவிகளை வழிபாடு செய்பவர்கள். தற்போதுள்ள ஆஸ்திரேலிய தீவுதான் இது. முன்னர், அநுமான் சஞ்சீவி மலையை கொணர்ந்தது இந்த தீவிலிருந்துதான்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s