லிங்கபுராணம்

லிங்கபுராணம்

அக்கினி கற்பத்தின் இறுதியில் இந்த ஜீவன்கள் (ஆன்மாக்கள்) அடையப் போகும் சிறப்பு, ஐஸ்வர்யம், இன்பம், மோக்ஷம் இவைகளையும், அதி-ரகசிய ஞானமாகிய சிவலிங்கங்களையும் விரிவாகக்கூறும் புராணம். இது மொத்தம் 11,000 கிரந்தங்களை கொண்டது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s