ஆசார காண்டம்

ஆசார காண்டம்:

இது விஞ்ஞானேசுவரியம் என்னும் தரும சாஸ்திரத்தில் ஒரு காண்டம் ஆகும்.

இதில் நான்கு வருணத்தாருக்கும் உரிய தருமங்களும், ஆசாரங்களும் சொல்லப்பட்டுள்ளன.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s