காலத்தின் தமிழ்ப் பெயர்கள்

அருந்ததி = வடமீன், சாலி.
விண்மீன் = உடு, தாரகை, பம், உற்கை, சுக்கை.
நாழிகை = கடிகை, கன்னல், இரித்தை.
கால நுட்பம் = துடி, கலை, விகலை.
காலம் = வேலை, அமையம், செவ்வி, எல்வை, பொழுது, பாணி, காலை, கொன், பதம், போழ்து.
நெடும்பொழுது = நீட்டித்தல், பாணித்தல், நெடித்தல்.
காலவிரை = ஒல்லை, இறை, சிறுவரை, இலேசம், வல்லை, மாத்திரை.
மத்தியானம் = நண்பகல், உச்சி, நடுப்பகல்.
இரவு = அல், விபாவரி, கங்குல், அல்குல், யாமினி, நத்தம், எல்லி,
யாமம், மாலை, இரசனி, நிசி.
பகல் = எல், திவா.
நாள் = ஏல்லை, திவசம், வைகல், அல்கல், தினம், எல்லை, ஆனியம், பகல்.
இருள் = சருவரி, அந்தகாரம், கச்சளம், தமம், துவாந்தம், திமிரம், துணங்கறல்.
முன்னை நாள் = நெருநல், நென்னல்.
பின்னைநாள் = பின்றை, பிற்றை.
வைகறை = புலரி, விடியல்.
நிலவு = சந்திரிகை.
வெய்யில் = ஆதபம், என்றூழ்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s